LuciDesign

Se il mediatore violazione obblighi di legge, Regolamento di organizzazione e funzionamento o codice etico e di condotta professionale Commissione, si può rispondere:

  • Civile
  • Penale

Riproduce legge esattamente Responsabilità mediatore, come previsto dalla legge 192/2006 sulla mediazione e mediatore praticare:

 

Sezione 3 del

Responsabilità mediatore

"Art. 38. – Responsabilità disciplinare del mediatore per i seguenti reati:

un) violazione del dovere di riservatezza, imparzialità e neutralità;

b) rifiuto di rispondere alle richieste avanzate da autorità giudiziarie, nei casi previsti dalla legge;

c) refuzul de a restitui înscrisurile încredinţate de părţile aflate în conflict;

d) reprezentarea sau asistarea uneia dintre părţi într-o procedură judiciară sau arbitrală având ca obiect conflictul supus medierii;

e) săvârşirea altor fapte care aduc atingere probităţii profesionale.

Art. 39. – (1) Sancţiunile disciplinare se aplică în raport cu gravitatea abaterii şi constau în:

un) observaţie scrisă;

b) amendă de la 50 lei (RON) la 500 lei (RON);

c) suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni;

d) încetarea calităţii de mediator.

(2) Limitele amenzii prevăzute la alin. (1) illuminata. b) se actualizează periodic de către Consiliul de mediere, în funcţie de rata inflaţiei.

Art. 40. – (1) Orice persoană interesată poate sesiza Consiliul de mediere, în scris şi sub semnătură, în legătură cu săvârşirea unei abateri dintre cele prevăzute la art. 38.

(2) Cercetarea abaterii se efectuează în termen de cel mult 60 de zile de la data înregistrării sesizării, de către o comisie de disciplină alcătuită dintr-un membru al Consiliului de mediere şi 2 reprezentanţi ai madiatorilor, desemnaţi prin tragere la sorţi din Tabloul mediatorilor. Membrii comisiei de disciplină sunt numiţi prin hotărâre a Consiliului de mediere. Invitarea celui în cauză în vederea audierii este obligatorie. Mediatorul cercetat este îndreptăţit să ia cunoştinţă de conţinutul dosarului şi să îşi formuleze apărarea. În caz de neprezentare, se va încheia un proces-verbal semnat de membrii comisiei, din care să reiasă faptul că mediatorul a fost invitat şi nu s-a prezentat la termenul stabilit.

(3) Dosarul de cercetare cu propunere de sancţionare sau de neaplicare a unei sancţiuni disciplinare se înaintează Consiliului de mediere, care hotărăşte, în termen de 30 de zile, cu privire la răspunderea disciplinară a mediatorului.

Art. 41. – (1) Hotărârea Consiliului de mediere de aplicare a sancţiunilor prevăzute la art. 39 comma. (1) poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ competentă, în termen de 15 zile de la comunicarea acesteia.

(2) Acţiunea exercitată potrivit alin. (1) suspendă executarea hotărârii atacate.

(3) Hotărârea de aplicare a amenzii prevăzute la art. 39 comma. (1) illuminata. b), rămasă definitivă potrivit legii, constituie titlu executoriu. Neachitarea acestei amenzi în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de sancţionare atrage de drept suspendarea din calitatea de mediator, până la achitarea sumei.

Art. 42. – Răspunderea civilă a mediatorului poate fi angajată, în condiţiile legii civile, pentru cauzarea de prejudicii, prin încălcarea obligaţiilor sale profesionale."