LuciDesign

mediere_apulum

   Medierea, aşa cum se practică ea astăzi, ca un proces structurat pentru rezolvarea disputelor şi a conflictelor ivite între părţi, a fost reglementată prin Legea 192/2006, privind medierea şi organizarea profesiei de mediator.

   Prin apariţia acesteia, s-a definit un concept nou de abordare şi stingere a litigiilor, aducând pe piaţa muncii o profesie nouă în România– aceea de mediator. Cei care au muncit la conceperea şi elaborarea ei s-au inspirat din legislaţia altor ţări membre, încercând să o adapteze specificului legislaţiei noastre.

   Legea 370/2009, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, a adus primele modificări legii medierii, care rezolvau aspecte întâlnite în practică.

   Ordonanţa de Guvern 13/2010, pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei în vederea transpunerii Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne, prin art. II, aduce modificări unor articole ale Legii 192/2006, prin care se face legătura între legea noastră şi cea din UE în domeniul medierii.

   Prin Legea nr. 115/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator au fost aduse o serie de modificări şi completări Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, cu efecte începând de la data de 1 octombrie 2012, respectiv 9 ianuarie 2013. Intervenţia legislativă a avut în vedere ca aceasta să producă efecte după data intrării în vigoare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, corelările fiind realizate în raport cu acest act normativ.

   OUG 90/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, precum şi pentru modificarea art. II din Legea nr. 115/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, aduce modificări importante legii medierii, în sensul introducerii alineatelor (11) şi (12), cu următorul cuprins:

11) Dovada participării la şedinţa de informare privind avantajele medierii se face printr-un certificat de informare eliberat de mediatorul care a realizat informarea. Dacă una dintre părţi refuză în scris participarea la şedinţa de informare, nu răspunde invitaţiei prevăzute la art. 43 alin. (1) ori nu se prezintă la data fixată pentru şedinţa de informare, se întocmeşte un proces – verbal, care se depune la dosarul instanţei.

 (12) Instanţa va respinge cererea de chemare în judecată ca inadmisibilă în caz de neîndeplinire de către reclamant a obligaţiei de a participa la şedinţa de informare privind medierea, anterior introducerii cererii de chemare în judecată, sau după declanşarea procesului până la termenul dat de instanţă în acest scop, pentru litigiile în materiile prevăzute de art. 601 alin. (1) lit. a) – f).

   Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, aprobată prin Legea nr. 206/2012, intrarea în vigoare a noului Cod de procedură civilă a fost prorogată până la data de 1 februarie 2013. Însă, Guvernul României a adoptat în data de 30 ianuarie 2013, o Ordonanţă de Urgenţa prin care termenul de intrare în vigoare a noului Cod de procedură civilă a fost prorogat până la data de 15 februarie 2013.

   Totodată, prin acelaşi act normativ, a fost prorogat şi termenul de intrare în vigoare a dispoziţiilor art.  2 alin. (1)2 din Legea nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, care prevede sancţiunea inadmisibilităţii pentru neprezentarea la şedinţa de informare asupra avantajelor medierii, în cauzele  civile.

   Documente utile şi legislaţie:

Legea 192/2006, privind medierea şi organizarea profesiei de mediator;

Directiva 2008/52/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN privind anumite aspecte ale medierii în materie civilă şi comercială;

Directiva 2006/123/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN privind serviciile în cadrul pieţei interne;

Codul european de conduită pentru mediatori;

Standardul ocupaţional al mediatorului;

Reguli de publicitate a mediatorilor şi a formelor de exercitare a profesiei de mediator;

Ghid de mediere pentru magistraţi;

Regulament de Organizare şi Funcţionare a Consiliului de Mediere, cu modificările şi completările ulterioare (ROF).